Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Vsak dan na milijone ljudi po vsem svetu sodeluje pri proizvodnji živil in blaga, ki jih nato najdemo na policah številnih trgovin z živili, kot je Lidl. Poleg držav so tudi podjetja odgovorna za dosledno upoštevanje človekovih pravic v svojih globalnih dobavnih verigah in v neposrednih poslovnih odnosih. Zato se v družbi Lidl skupaj s poslovnimi partnerji zavzemamo za upoštevanje človekovih pravic v celotni dobavni verigi.

NAŠA NAČELA

Pri proizvodnji blaga, ki je na prodaj v trgovinah Lidl, sodeluje mnogo ljudi s celega sveta. Kot podjetje smo odgovorni za spoštovanje in zaščito temeljnih pravic teh ljudi. Zato se ravnamo po temeljnih načelih mednarodno veljavnih okvirov, kot so Splošna deklaracija ZN o človekovih pravicah, vodilna načela ZN o podjetništvu in človekovih pravicah ter temeljni delovni standardi ILO.

Prepričani smo, da je uspeh našega podjetja posledica poštenega sodelovanja. Zato je odgovornost do ljudi in družbe nepogrešljiv sestavni del načel podjetja Lidl.
S Kodeksom ravnanja družbe Lidl so tudi naši partnerji v dobavni verigi pri svoji poslovni dejavnosti že vrsto let zavezani k spoštovanju človekovih pravic.
Kodeks ravnanja in temeljna načela družbe Lidl si lahko preberete tukaj.

NAŠ PRISTOP

Tveganjem, ki izhajajo iz naše dejavnosti v zvezi s človekovimi pravicami, se želimo odločno zoperstaviti. Zato redno preverjamo morebitna tveganja pri proizvodnji naših izdelkov.
Pri lastnih blagovnih znamkah ocenjujemo morebitna tveganja v okviru procesa, ki temelji na različnih indeksih, kot je Global Slavery Index. Smo tudi v stalnem dialogu z zunanjimi interesnimi skupinami, predstavniki stroke.

Ker želimo v dobavni verigi sistematično prepoznati tudi morebitna tveganja, kot npr. delo otrok ali prisilno delo, za izdelke lastnih blagovnih znamk nenehno izdelujemo ocene družbenega in okoljskega tveganja. Analiza tveganj je podrobneje predstavljena v Zavezi za korporativno dolžnost skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in okoljevarstva pri nabavi izdelkov.

Prepoznana tveganja želimo preprečiti z učinkovitimi ukrepi. Za izboljšanje delovnih pogojev v dobavni verigi in zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic se aktivno dogovarjamo z dobavitelji, nevladnimi organizacijami ter predstavniki zaposlenih. Hkrati aktivno pripravljamo lastne pobude in vzpostavljamo številna sodelovanja z uveljavljenimi partnerji.

V primeru kršitev nemudoma ukrepamo. Za žrtve morebitnih kršitev človekovih pravic in njihove priče smo vzpostavili sistem pritožb v obliki spletnega sistema za obveščanje.

Za izbrane dobavne verige v podjetju Lidl Slovenija vzpostavljamo dodatne, posebej temu področju namenjene sisteme pritožb. Družba Lidl je na primer aktivna članica delovne skupine Bangladesh Accorda, ki se v Bangladešu posveča razvoju sistema pritožb za tekstilne delavce.
Javnost želimo redno obveščati o svojih izzivih in napredku na področju varstva človekovih pravic. V Zavezi za korporativno dolžnost skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in okoljevarstva pri nabavi izdelkov med drugim poročamo tudi o tem.

Kaj predstavlja nevarnost za človekove pravice?

Kršitve človekovih pravic so običajno posledica političnih, socialnih in gospodarskih okoliščin. Najhujše kršitve, vključno s prisilnim delom in delom otrok, se pogosto dogajajo takrat, ko vlada premalo zaščiti pravice delavcev, aktivnosti sindikatov pa so omejene. V primeru kršitev sankcije običajno niso zadostne.

Kršitve človekovih pravic so tako pogosto strukturna posledica političnih, socialnih ali gospodarskih okoliščin. Človekove pravice delavcev so lahko kršene kljub vzpostavljenim političnim okvirnim pogojem, na primer v primeru zakonsko določenih minimalnih plač, ki ne zadoščajo za izpolnjevanje osnovnih potreb (politični faktorji). Ljudje so pogosto odvisni tudi od gospodarskih pogojev, na katere sami nimajo vpliva, kot na primer od nestabilnih cen surovin na svetovnem trgu (gospodarski faktorji). Hkrati h kršitvam vodijo tudi socialni vidiki, na primer če ženske zaradi neenakega obravnavanja na podlagi spola ne morejo opravljati dostojnega dela (socialni faktorji). Te sistemske okoliščine pogosto zadevajo celotne sektorje, kot na primer kmetijski sektor ali sektor tekstilne industrije.

Posledica teh pogojev je, da morebitnih kršitev človekovih pravic ni mogoče popolnoma izključiti. Zato je učinkovito sodelovanje politike, gospodarstva in civilne družbe, ki lahko odločilno prispeva k varstvu človekovih pravic, še toliko bolj pomembno.

Več informacij

BREZ OTROŠKEGA DELA

Otroci še posebej potrebujejo našo zaščito, zato je zaposlovanje šoloobveznih otrok ter njihovo delo v nevarnih pogojih prepovedano. Kot trgovinsko podjetje smo skupaj z dobavitelji odgovorni za dosledno preprečevanje dela otrok.

BREZ PRISILNEGA DELA

Vsak človek se sam odloči, ali bo opravljal neko delo. Če pa je nekdo prisiljen delati, to predstavlja kršitev ene od temeljnih človekovih pravic. Naša dolžnost je, da skupaj s partnerji v dobavni verigi preprečimo kakršno koli obliko prisilnega dela.

SVOBODA ZDRUŽEVANJA*

Pomembna pravica delavcev je pravica do ustanavljanja delavskih organizacij. Zato se v državah, kjer je področje varstva delavcev slabo urejeno, še posebej zavzemamo za svobodo združevanja, da se lahko delavci učinkovito organizirajo.

PRIMERNO PLAČILO*

Predvsem na področju kmetijstva in tekstilne industrije delavci s svojo plačo pogosto zelo težko krijejo ali pa ne morejo kriti svojih življenjskih stroškov in življenjskih stroškov svoje družine. Zato se pri pridelovalcih zavzemamo za dostojne plače in poštene cene.

VARNOST PRI DELU*

Zdravi ljudje predstavljajo temelj našega poslovanja. Zato morajo biti delavci na svojih delovnih mestih posebej dobro zaščiteni. Skupaj z našimi partnerji skrbimo za varnost na delovnem mestu.

BREZ DISKRIMINACIJE

Enakost pred zakonom je temeljna človekova pravica. Zato v družbi Lidl zavračamo kakršno koli diskriminacijo na primer na podlagi spola in se zavzemamo za poštene pogoje v dobavni verigi.

*V Zavezi o korporativni dolžnosti skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in okoljevarstav pri nabavi izdelkov najdete to temo pod naslovom Nezadostne pravice delavcev.

NAŠA ODGOVORNOST

ACT

Od novembra 2019 je Lidl član mednarodne iniciative "Action, Collaboration, Transformation" (ACT), z namenom sodelovanja z drugimi podjetji na mednarodni ravni, s poudarkom na plačah zaposlenih v tekstilni industriji. Več informacij najdete tukaj.

Izjava o načelih spoštovanja človekovih pravic

Naj gre za stranke, zaposlene ali poslovne partnerje – kot del Skupine Schwarz zagotavljamo spoštovanje človekovih pravic na vseh področjih poslovanja po vsem svetu. Svojo odgovornost poudarjamo z izjavo o načelih spoštovanja človekovih pravic, ki je na voljo tukaj.

TOP