Sledite nam!

Lidl facebook  Lidl instagram  Lidl twitter

Kot veliko mednarodno podjetje se zavedamo naše prisotnosti v družbi. Spoštujemo kulturno raznolikost in upoštevamo različnost vrednot in tradicij. Našo dejavnost zaznamujejo naša temeljna in vedenjska načela.

KODEKS RAVNANJA DRUŽBE LIDL SLOVENIJA

Za poslovno skupino Lidl je kot živilsko trgovino na drobno samoumevno, da v podjetju in še posebej pri poslovnih odnosih z dobavitelji, izvajalci, podizvajalci oz. poslovnimi partnerji upošteva minimalne socialne standarde. Zaradi tega je poslovna skupina Lidl član iniciative „Business Social Compliance (BSCI)“, ki se je razvila v okviru evropskega združenja za zunanjo trgovino. Člani te iniciative so si zastavili cilj, da bodo določili obvezujoče enotne minimalne standarde za svoje poslovne partnerje v različnih državah in z ustreznim nadzornim sistemom poskrbeli za spoštovanje teh standardov. Da bi ta cilj dosegli, smo razvili Kodeks ravnanja, ki ustreza zahtevam BSCI in ga morajo upoštevati vsi dobavitelji, izvajalci, podizvajalci oz. poslovni partnerji poslovne skupine Lidl.

1. Človekovo dostojanstvo

Človekovo dostojanstvo je treba spoštovati kot osnovno predpostavko človeškega sobivanja.

2. Spoštovanje predpisov

Spoštovati je potrebno veljavno nacionalno pravo, minimalne gospodarske standarde, konvencije Mednarodne organizacije dela in Združenih narodov. Od vseh veljavnih predpisov je vedno merodajen najstrožji predpis. Podkupovanje in korupcija sta prepovedana. 

3. Prepoved dela otrok

Področje dela otrok urejajo konvencija Mednarodne organizacije dela in Združenih narodov ter nacionalni predpisi. Pri proizvodnji blaga oz. opravljanju storitev je delo otrok prepovedano. Izmed vseh standardov velja vedno najstrožji. Če se ugotovi, da otroci kljub temu delajo v okoliščinah, ki ustrezajo definiciji dela otrok, je potrebno te nepravilnosti v skladu z zapisanimi strategijami in ustreznimi postopki odpraviti. Šolanje otrok je potrebno primerno podpirati.

4. Prepoved prisilnega dela in disciplinskih ukrepov

V skladu s konvencijami MOD je vsaka oblika prisilnega dela prepovedana. Prav tako je prepovedano fizično kaznovanje, duševne ali telesne prisile in verbalni napadi.

5. Pogoji dela

Upoštevati je potrebno delovnopravne predpise na področju Republike Slovenije. Plače in drugi prejemki, ki jih dobijo zaposleni, morajo ustrezati pravnim določbam in/ali standardom lokalne gospodarske skupnosti. Plače morajo biti jasno določene in redno izplačane. Cilj je izplačilo plač, ki pokriva življenjske stroške, če zakonsko določene minimalne plače tega ne zagotavljajo. Zmanjšanje plače kot disciplinski ukrep ni dovoljeno.

Polni delovni čas ne sme biti daljši od 40 ur na teden, nadurno delo lahko traja največ osem ur na teden. Število nadur na teden ne sme presegati več kot 8 ur. Nadure morajo biti plačane posebej. Po 6 zaporednih delovnih dneh ima zaposleni pravico do enega prostega dne. 

6. Prepoved diskriminacije

Spolna, verska, rasna, etnična in starostna diskriminacija ter diskriminacija zaradi svetovnih nazorov, socialnega ozadja, invalidnosti ali nacionalnega porekla oz. katere koli druge osebne lastnosti ali prepričanja zaposlenih je prepovedana.

7. Svoboda organiziranja in združevanja

Pravice zaposlenih do ustanovitve organizacij po njihovi izbiri in do pristopa k tem organizacijam, tako kot tudi pravice do izvrševanja kolektivnih dejanj, ne smejo biti na noben način omejene.

8. Varnost in zdravje na delovnem mestu

Na delovnem mestu morajo biti zagotovljeni delovni pogoji, ki zagotavljajo varnost in zdravje zaposlenih. Okoliščine in delovni pogoji na delovnem mestu in v prostorih za počitek, ki kršijo osnovne človekove pravice, so prepovedani. Še posebej mladi zaposleni ne smejo biti izpostavljeni nevarnim, negotovim ali nezdravim pogojem. Osebje se mora redno usposabljati o varstvu pri delu.

Izmed zaposlenih na vodstvenem področju je potrebno določiti pooblaščenca za zdravje in varnost osebja, ki je odgovoren za osebje kot tudi za uvedbo zdravstvenih in varnostnih standardov, ki jih predpisuje BSCI. 

9. Varovanje okolja

Upoštevati se morajo okoljski in varnostni predpisi za ravnanje z odpadki, s kemikalijami ali drugimi nevarnimi materiali in snovmi.

10. Uresničevanje določb na delu

Zagotoviti je treba upoštevanje in nadzor že omenjenega socialnega standarda s pomočjo interne strategije socialne odgovornosti in ustreznega internega postopka, ki ustreza določbam veljavnega Kodeksa poslovanja BSCI.

Vsak dobavitelj, izvajalec, podizvajalec oz. poslovni partner poslovne skupine Lidl se obveže, da bo upošteval te socialne standarde, ki predstavljajo osnovo za stalno sodelovanje s poslovno skupino Lidl. Dobavitelji, izvajalci in poslovni partnerji se strinjajo, da lahko upoštevanje že omenjenih minimalnih socialnih standardov poslovna skupina Lidl kadarkoli preveri sama ali pa to po naročilu poslovne skupine Lidl stori neodvisni inštitut. Dobavitelj, izvajalec oz. poslovni partner se obveže, da bo tudi od svojega poddobavitelja oz. podizvajalca zahteval in zagotovil upoštevanje minimalnih socialnih standardov.

TEMELJNA NAČELA PODJETJA

Naša temeljna načela podjetja izražajo »duha« oz. naravnanost našega podjetja. Nudijo nam zanesljiv okvir, kako ravnati na vseh nivojih, v vseh naših poslovalnicah in drugih enotah podjetja. Na ta način vsi skupaj stremimo k skupnim ciljem podjetja.

 • Zadovoljstvo kupcev usmerja naše poslovanje.
 • Najboljše razmerje med ceno in vrednostjo določa naš tržni položaj.
 • Nadaljnjo rast nam zagotavljajo nenehne izboljšave v poslovalnicah in stalna širitev prodajne mreže.
 • Kot podjetje z mnogimi poslovalnicami delujemo sistemsko.
 • Kratke odločitvene poti in enostavni delovni procesi zagotavljajo naš uspeh.
 • Dosledno spoštujemo zakonske predpise in interne smernice podjetja.
 • Pri vsakdanjem poslovanju prevzemamo ekonomsko, družbeno in okoljevarstveno odgovornost.
 • Poštenost je zapoved za vse zaposlene.
 • Medsebojno se spoštujemo in spodbujamo.
 • Dogovore spoštujemo v ozračju zaupanja.
 • Pohvale, priznanja in sposobnost sprejemanja kritike pri vsakodnevnem delu pripomorejo k dobremu delovnemu vzdušju.
 • Smo vztrajni in zanesljivi – nadomeščanje na posameznih delovnih mestih je vedno zagotovljeno.
TOP